Regulamin

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług (zwany dalej –”Regulaminem„) określa zasady świadczenia usług w postaci publikacji wizytówek na stronach internetowego serwisu dostępnego pod adresem Bankomaty24.pl, którego właścicielem i Administratorem jest firma ORION MEDIA GROUP, NIP: 1132869511, REGON: 14690923 (zwanego dalej „serwisem Bankomaty24.pl„).


§ 2

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Użytkownik” – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 43ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.) – zamieszczający Wizytówkę w serwisie Bankomaty24.pl.
 2. Administrator” – osoba bezpośrednio zarządzająca serwisem Bankomaty24.pl.
 3. Konto” – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą nazwy Użytkownika oraz hasła część serwisu Bankomaty24.pl, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach serwisu Bankomaty24.pl;

4a. „Wizytówka Standard” – treść informacyjna, bądź reklamowa w postaci danych identyfikujących Użytkownika, w tym danych dotyczących towarów i usług przez Użytkownika oferowanych, publikowana na stronach serwisu Bankomaty24.pl

4b. „Wizytówka Premium” – treść informacyjna, bądź reklamowa w postaci danych identyfikujących Użytkownika, w tym danych dotyczących towarów i usług przez Użytkownika oferowanych, publikowana na stronach serwisu Bankomaty24.pl oraz wyróżniona graficznie spośród Wizytówek Standard

 1. Umowa„– zobowiązanie o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarte pomiędzy Użytkownikiem a serwisem Bankomaty24.pl na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.

6a. „Publikacja Wizytówki Standard„– świadczona drogą elektroniczną bezpłatna usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi usługi publikacji Wizytówki Standard na stronach serwisu Bankomaty24.pl – na zasadach wynikających z zawartej Umowy oraz niniejszego Regulaminu.

6b. „Publikacja Wizytówki Premium„– świadczona drogą elektroniczną odpłatna usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi usługi publikacji Wizytówki Premium na stronach serwisu Bankomaty24.pl – na zasadach wynikających z zawartej Umowy oraz niniejszego Regulaminu.

 1. Informacja handlowa„–każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku serwisu Bankomaty24.pl
 2. Opłata abonamentowa” – należność z tytułu Umowy obejmującej Publikację Wizytówki Premium płatna przez Użytkownika z góry.


§ 3

Regulamin określa w szczególności:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
 3. a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się serwis Bankomaty24.pl;
 4. b) zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;
 5. warunki zawierania i rozwiązywania Umów;
 6. tryb postępowania reklamacyjnego.


§ 4

 1. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z serwisem Bankomaty24.pl to:
 2. a) dostęp do sieci Internet;
 3. b) przeglądarka www umożliwiająca dostęp do witryn WWW;
 4. c) posiadanie konta e-mail – służącego do odbierania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§ 5

 1. Serwis Bankomaty24.pl świadczy Użytkownikom usługi drogą elektroniczną poprzez Publikację Wizytówek Standard i Premium na stronach internetowego serwisu dostępnego pod adresem: Bankomaty24.pl
 2. Osoby akceptujące niniejszy Regulamin oraz wypełniające formularz rejestracyjny oraz formularz dodania danych firmy w postaci dodania Wizytówki Standard lub Premium w imieniu Użytkownika oświadczają, iż są uprawnione do reprezentacji Użytkownika w zakresie zawarcia Umowy z serwisem Bankomaty24.pl.

ROZDZIAŁ II ZASADY ZAWIERANIA UMÓW 


§ 6

 1. Publikacja Wizytówki wymaga zawarcia Umowy przez Użytkownika i serwis Bankomaty24.pl.
 2. Umowa (zwana dalej – „Umową obejmującą Publikację Wizytówek„) zostaje zawarta na okres na okres 12 (dwunastu) miesięcy.


§ 7

 1. Warunkiem zawarcia Umowy jest wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://bankomaty24.pl/rejestracja oraz formularza umożliwiającego dodanie wizytówki Standard bądź Premium dostępnego pod adresem https://bankomaty24.pl/dodaj-firme/ oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika dochodzi do aktywacji Konta Użytkownika.
 3. Po aktywacji Konta Użytkownik otrzymuje na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej – wiadomość w postaci e-maila – zawierającą wybrany przez Użytkownika login umożliwiający logowanie do Konta.
 4. Po wypełnieniu formularza dodania Wizytówki Standard bądź Premium i akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia Umowy po uprzedniej aktywacji Konta.
 5. W przypadku nie otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu lub jej usunięcia przez Użytkownika przed dokonaniem pierwszego logowania do Konta – Użytkownik po wypełnieniu formularza zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem https://bankomaty24.pl/odzyskaj-haslo/  otrzyma na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej – w wiadomość w postaci e-maila – zawierającą link który otwiera stronę internetową zawierającą automatycznie wygenerowane nowe hasło umożliwiające logowanie do konta.
 6. Przepis § 7 ust. 5 stosuje sie odpowiednio w razie konieczności zmiany przez Użytkownika hasła.
 7. Umowę poczytuje się za zawartą w siedzibie serwisu Bankomaty24.pl.
 8. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi w sposób określony w § 7 ust. 1-5 jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy, bądź też składania odrębnego oświadczenia.


§ 8

 1. Dokonując rejestracji konta, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających ofertę serwisu Bankomaty24.pl wraz z informacjami o promocjach i usługach Administratora.
 2. Dokonując rejestracji konta, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu § 2 ust. 7 niniejszego Regulaminu – na zasadach wynikających z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).

 


ROZDZIAŁ III ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI 


§ 9

1a. Publikacja Wizytówki Standard jako usługa określona w § 2 ust. 6a  jest bezpłatna.

1b. Publikacja Wizytówki Premium jako usługa określona w § 2 ust. 6b  jest odpłatna.

 1. Opłata abonamentowa z tytułu obowiązywania Umowy obejmującej Publikację Wizytówki Premium wynosi 49 zł brutto (opłata zawiera 23% podatku VAT).
 2. Dla Użytkownika właściwa pozostaje wysokość Opłaty abonamentowej, obowiązująca w dniu zawarcia Umowy.


§ 10

 1. Użytkownik obowiązany jest do dokonania Opłaty abonamentowej z tytułu Umowy obejmującej Publikację Wizytówki Premium – z  góry przed opublikowaniem wizytówki;
 2. Zapłaty dokonuje się za pośrednictwem systemu tpay.com lub za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego na wskazane przez Administratora konto bankowe.
 3. Po uiszczeniu opłaty w trybie określonym w § 10 ust. 2 Regulaminu oraz w przypadku chęci otrzymania przez Użytkownika zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana drogą elektroniczną – na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień rejestracji wpływu całej należności.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną i dokonanie płatności w sposób określony w § 10 ust. 1-2 Regulaminu.


§ 11

 1. W przypadku dodania wizytówki i nieuregulowania płatności Opłaty abonamentowej Użytkownik otrzymuje przypomnienie w formie elektronicznej, bądź telefonicznej.


ROZDZIAŁ IV ZASADY PUBLIKACJI WIZYTÓWEK


§ 12

 1. Wszelkich czynności związanych z zamieszczaniem i edycją Wizytówek, jak i wyborem sposobu emisji Wizytówek, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.
 2. Użytkownik w ramach zawartej umowy może zamieszczać dowolną liczbę Wizytówek.
 3. Treść Wizytówki winna bezpośrednio dotyczyć prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej.
 4. Zamieszczenie Wizytówki powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar wykonania oferty, bądź prowadzenia negocjacji.
 5. Treść Wizytówki winna być sformułowana w sposób stylistycznie, gramatycznie i ortograficznie poprawny.
 6. Treść Wizytówki Standard określonej w § 2 ust. 6a nie może zawierać adresu internetowego ani żadnych innych treści sugerujących jakikolwiek adres internetowy, w przypadku dodania takich treści Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji dodanej treści i usunięcia takich danych.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść Wizytówki.
 8. Treść zamieszczanej Wizytówki nie może być sprzeczna z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami.
 9. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do zamieszczanych materiałów lub posiada stosowne upoważnienia zezwalające na ich używanie.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej edycji lub usunięcia Wizytówki, jeśli dane prezentowane będą niezgodne ze stanem faktycznym.


§ 13

 1. Administrator ma prawo do edycji lub usunięcia Wizytówki, jeżeli narusza ono postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
 2. a) sprzeczne z normami prawnymi, etycznymi lub dobrymi obyczajami;
 3. b) powszechne uznane za obelżywe;
 4. c) wprowadzające w błąd;
 5. d) noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
 6. e) mogące podważyć zaufanie do serwisu Bankomaty24.pl.
 7. Usunięcie Wizytówki spowodowane okolicznościami wskazanymi w § 13 ust. 1 nie wpływa na fakt obowiązywania Umowy

 


ROZDZIAŁ V DANE OSOBOWE


§ 14

 1. Użytkownik, zawierając Umowę, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez serwis Bankomaty24.pl – w celach związanych ze świadczoną usługą.
 2. Podanie swoich danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Serwis Bankomaty24.pl administruje danymi osobowymi o którym mowa w § 14 ust. 1 – na zasadach wynikających z ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: dodania ich do bazy danych serwisu Bankomaty24.pl celem publikacji w wyszukiwarce – art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,bądź udostępniania danych zawartych w opublikowanych Wizytówkach partnerom biznesowym Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO*

Rodzaj danych osobowych przechowywanych przez serwis Bankomaty24.pl: nazwa przedsiębiorcy oraz/lub imię i nazwisko właściciela, adres siedziby lub adres oddziałów adres e-mail, nr telefonu inne dane zamieszczone w opublikowanej Wizytówce przez Użytkownika serwisu. Dane publikowane na stronie Bankomaty24.pl są powszechnie dostępne. Możliwe źródło pochodzenia danych poza treściami dodanymi przez Użytkownika: CEIDG, REGON, podmioty zewnętrzne, firmowe strony www, portale i serwisy internetowe.

 1. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia bądź usunięcia oraz ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 2. Skorzystanie z uprawnienia do usunięcia danych osobowych jest realizowane poprzez wysłanie drogą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem dokładnych danych Użytkownika na email Administratora podany na stronie https://bankomaty24.pl/kontakt/.
 3. Skuteczne żądanie usunięcia danych osobowych z serwisu Bankomaty24.pl jest równoznaczne z usunięciem danych Użytkownika z serwisu Bankomaty24.pl.
 4. Usunięcie danych osobowych w sytuacji o której mowa w § 14 ust. 5 nie ma wpływu na fakt obowiązywania zawartej Umowy.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


ROZDZIAŁ VI ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI


§ 15

 1. Serwis Bankomaty24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść Wizytówki zamieszczonej w serwisie przez Użytkownika.
 2. Serwis Bankomaty24.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia stron transakcji zawartej w oparciu o Wizytówkę zamieszczoną w serwisie.
 3. Serwis Bankomaty24.pl nie bierze udziału w sporach między Użytkownikami serwisu, jak również nie angażuje się w żadne czynności prawne związane z tego rodzaju sporami.
 4. Serwis Bankomaty24.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika w treści Wizytówki nieprawdziwych, lub niepełnych informacji.
 5. Serwis Bankomaty24.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu spowodowany działaniem siły wyższej lub czynników niezależnych od serwisu.
 6. Serwis Bankomaty24.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem serwisu Bankomaty24.pl.
 7. Serwis Bankomaty24.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Użytkownika.
 8. Serwis Bankomaty24.pl nie odpowiada za brak dostępu do serwisu spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu Użytkownika.
 9. Serwis bankomaty24.pl nie odpowiada za treść opinii i komentarzy zamieszczonych pod Wizytówkami Użytkowników przez internautów, ewentualną wszelka odpowiedzalność prawną ponoszą ich autorzy.


§ 16

 1. Za ewentualną szkodę polegającą na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Umowy serwis Bankomaty24.pl odpowiada tylko do wysokości Opłaty abonamentowej.
 2. W przypadkach o których mowa w § 16 ust. 1 serwis Bankomaty24.pl będzie odpowiadał tylko za szkodę wyrządzoną umyślnie.

 


ROZDZIAŁ VII ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI 


§ 17

 1. Użytkownik serwisu Bankomaty24.pl może zgłosić reklamację z tytułu niewykonywania, bądź niewłaściwego wykonywania przez serwis Bankomaty24.pl zawartej Umowy.
 2. Reklamację o której mowa w § 17 ust. 1 należy zgłosić najpóźniej w terminie 14 – dni od dnia stwierdzenia przez Użytkownika faktu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania zawartej Umowy.
 3. Reklamacja o której mowa w § 17 ust. 1 musi zawierać w szczególności jej przedmiotzności ją uzasadniające.
 4. Reklamację należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na email podany na stronie https://bankomaty24.pl/kontakt/.


§ 18

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przez serwis Bankomaty24.pl.
 2. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, o których mowa w § 17 Regulaminu – reklamacja może nie zostać uznana.
 3. W przypadku uwzględnienia przez serwis Bankomaty24.pl reklamacji polegającej na niewykonaniu, bądź niewłaściwym wykonaniu przez serwis Bankomaty24.pl zawartej Umowy – Użytkownikowi przysługuje w stosunku do serwisu Bankomaty24.pl roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej – za każdy miesiąc niewykonywania bądź niewłaściwego wykonywania przez serwis Bankomaty24.pl zawartej Umowy.
 4. Decyzja w przedmiocie uwzględnienia, bądź nieuwzględnienia reklamacji nie może być podstawą rozwiązania, bądź odstąpienia przez Użytkownika od Umowy.

 


ROZDZIAŁ VIII ZASADY ROZWIĄZANIA UMOWY


§ 19

 1. W okresie obowiązywania Umowy obejmującej Publikację Wizytówek o której mowa w § 6 ust. 2 zd. 2 Regulaminu – strony mogą rozwiązać umowę składając oświadczenie o rozwiązaniu Umowy – ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania tej Umowy.
 2. Oświadczenie, o którym mowa następuje poprzez przesłanie przez Użytkownika wiadomości za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym https://bankomaty24.pl/kontakt/


§ 20

 1. Serwis Bankomaty24.pl ma prawo usunąć konto Użytkownika i/lub rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia usług w przypadku gdy Użytkownik:
 2. a) nie dokonał płatności Opłaty abonamentowej przez okres 30 dni;
 3. b) rażąco narusza warunki Regulaminu;
 4. c) bez podania przyczyny.

 


ROZDZIAŁ IX PRAWA AUTORSKIE


§ 21

 1. Wszelkie prawa do znaków handlowych, prawa autorskie, prawa do bazy danych związane z treścią stron internetowych serwisu Bankomaty24.pl (a także organizacja i układ tych stron), wraz z kodem zastosowanego oprogramowania, należą do serwisu Bankomaty24.pl, bądź zostały zamieszczone w serwisie Bankomaty24.pl za zgodą podmiotów, którym te prawa przysługują.
 2. Bez uzyskania zgody serwisu Bankomaty24.pl niedozwolone jest kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, użytkowanie czy powielanie w jakiejkolwiek innej formie, treści zawartych na stronach internetowych serwisu Bankomaty24.pl w całości lub w części lub też kodu zastosowanego oprogramowania.


ROZDZIAŁ X POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 22

 1. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez serwis Bankomaty24.pl w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej https://bankomaty24.pl/regulamin/
 2. Regulamin i zawarta na jego podstawie Umowa podlegają prawu polskiemu.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji Umowy zawartej pomiędzy stronami podlegają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby serwisu Bankomaty24.pl.
 5. Ewentualna sukcesja praw i obowiązków składających się na serwis Bankomaty24.pl nie ma wpływu na treść Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.